Akredytowane obliczenia hałasu komunikacyjnego - lotniczego zgodnie z metodyką INM

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z dnia 7 lipca 2011 r.) pomiar poziomu hałasu lotniczego nie może zostać zrealizowany z wykorzystaniem metod bezpośrednich (np. metody pomiaru z wykorzystaniem pojedynczych zdarzeń) jeżeli różnica pomiędzy tłem akustycznym a hałasem lotniczym nie przekracza 3dB.

W takiej sytuacji badanie może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem metod obliczeniowych, tj. referencyjnej metody obliczeniowej INM.

Laboratorium Akustyczne Ecoplan posiada akredytację PCA (AB 1135) na realizację obliczeń zgodnie z metodą referencyjną INM (Obecnie obliczenia realizowane z wykorzystaniem programu AEDT). Metoda obliczeniowa pozwala przeprowadzić pomiar nawet w warunkach, kiedy źródło hałasu jest cichsze niż poziom tła akustycznego. Podstawą realizacji obliczeń, jest opracowanie modelu (np. w programach SoundPlan, AEDT), oraz wykonanie pomiarów poziomu hałasu w punktach referencyjnych. Obliczenia mogą zostać również przeprowadzone wyłącznie w oparciu o parametry ruchu lotniczego - natężenie i rodzaj statków powietrznych, trajektorie lotów, itp. Dotychczas wykorzystywany program INM został wyłączony z użytkowania.

Zobacz tez:

Wykonywanie pomiarów hałasu kolejowego metodą obliczeniową RMR

Wykonywanie pomiarów hałasu przemysłowego metodą obliczeniową PN ISO 9613-2 Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczenia.

Wykonywanie pomiarów hałasu drogowego metodą obliczeniową NMPB 1996 / 2008