Pomiary hałasu przemysłowego metodami referencyjnymi

Pomiar hałasu przemysłowego. Pomiary

Oferujemy pomiary hałasu od źródeł przemysłowych i innych urządzeń stacjonarnych zgodnie z obowiązującą metodyką referencyjną określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z dnia 21 listopada 2008 r.)

Czytaj więcej: Pomiary hałasu przemysłowego metodami referencyjnymi

Pomiar ekspozycji zawodowej na hałas.

Badania ekspozycji zawodowej na hałas.

Realizujemy pomiary ekspozycji zawodowej na hałas w oparciu o pomiary hałasu na stanowisku pracy. Badanie prowadzone jest w oparciu o normę PN-EN ISO 9612:2011 Akustyka. Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas. Metoda techniczna. Zgodnie z wymaganiami normy, procedura badawcza obejmuje: analizę pracy, wybór strategii pomiarowej, pomiary poziomu hałasu, analizę błędów i szacowanie niepewności, obliczenia oraz prezentację wyników.

Wykonujemy także pomiary zawodowej ekspozycji na hałas metodą całodzienną z wykorzystaniem dozymetru DD-41. Badanie prowadzone jest przez okres co najmniej 3 zmian roboczych, a w przypadku znaczącego rozrzutu wyników, pomiar kontynuowany jest przez kolejne 2 zmiany robocze.

Badania hałasu lotniczego metodami referencyjnymi

Badanie hałasu lotniczego. Pomiary.

Pomiar hałasu lotniczego realizujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z dnia 7 lipca 2011 r.)

Laboratorium Akustyczne Ecoplan posiada akredytację zarówno na przeprowadzenie badań bezpośrednich w terenie, jak również na badania poziomu hałasu metodami obliczeniowymi, t.j. zgodnie z metodami zaimplementowanymi w programach INM i AEDT.

Pomiar hałasu drogowego i kolejowego metodami referencyjnymi

Pomiar hałasu kolejowego i drogowego.

Pomiar hałasu kolejowego i drogowego realizujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z dnia 7 lipca 2011 r.)

Czytaj więcej: Pomiar hałasu drogowego i kolejowego metodami referencyjnymi

Pomiar mocy akustycznej maszyn i urządzeń

Badanie mocy akustycznej maszyn i urządzeń.

Oferujemy realizację pomiarów mocy akustycznej maszyn i urządzeń zgodnie z normą PN-EN ISO 3746:2011

Czytaj więcej: Pomiar mocy akustycznej maszyn i urządzeń