Energetyka wiatrowa

W ramach projektów inwestycyjnych energetyki wiatrowej ECOPLAN świadczy kompleksowe usługi począwszy od wielokryterialnych analiz lokalizacyjnych, a skończywszy na monitoringu przyrodniczym i akustycznym funkcjonujących farm wiatrowych. Współpraca z nami gwarantuje naszym Klientom absolutną pewność co do jakości, terminowości, a przede wszystkim skuteczności na każdym etapie projektu inwestycyjnego.

Wielokryterialne analizy lokalizacyjne

Lokalizacja farmy wiatrowej jako całości oraz lokalizacja poszczególnych turbin w obrębie farmy ma kluczowe znaczenie dla skali oddziaływania przedsięwzięcia, a tym samym dla możliwości zakończenia inwestycji pełnym sukcesem i w założonym terminie. Stąd też nie obligatoryjnym z punktu widzenia prawa ochrony środowiska, ale kluczowym etapem procesu inwestycyjnego jest wielokryterialna analiza lokalizacyjna.

W ramach analizy gromadzone są dane charakteryzujące otoczenie wstępnie proponowanych lokalizacji turbin wiatrowych a następnie poddawane są analizie, celem której jest identyfikacja problemów związanych z danymi lokalizacjami. Korzyści jakie wynikają z przeprowadzenia wielokryterialnej analizy lokalizacyjnej są nie do przecenienia. Najistotniejsze jest to, iż analiza taka pozwala już na wstępie zidentyfikować najbardziej korzystne lokalizacje, dzięki czemu z etapu procedury oceny oddziaływania na środowisko można wyeliminować wszystkie potencjalne zagrożenia.

Monitoring chiropterologiczny i ornitologiczny

Wstępny monitoring chiropterologiczny i ornitologiczny jest niezbędny do właściwego zaplanowania wariantów lokalizacyjnych zespołów turbin wiatrowych, a jego wyniki są wykorzystywane zarówno na etapie planistycznym (opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozy oddziaływania na środowisko planu) jak i na etapie oceny oddziaływania na środowisko. Obecnie nie ma możliwości uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięć związanych z budową turbin wiatrowych, bez przeprowadzonego wcześniej monitoringu chiropterologicznego i ornitologicznego. Zespół biologów zatrudnionych w Ecoplanie realizuje monitoringi dla wszystkich obsługiwanych przez Ecoplan postępowań inwestycyjnych.

Pomiary tła akustycznego

Żadna inwestycja polegająca na realizacji farm wiatrowych nie może zostać rozpoczęta zanim nie zostaną przeprowadzone badania tła akustycznego. Badanie to jest nie tyle istotne dla organów ochrony środowiska, ale przede wszystkim stanowi bardzo istotny materiał dowodowy dla w ewentualnych postępowaniach administracyjnych i sądowych! Dzięki profesjonalnie przeprowadzonemu badaniu Inwestor wchodzi w posiadanie niepodważalnych dowodów na to jaki był stan klimatu akustycznego przed realizacją inwestycji. Pomiary hałasu realizowane są przez nasze laboratorium posiadające akredytację w zakresie referencyjnych metod badania środowiska.

Opracowania ekofizjograficzne

Opracowanie ekofizjograficzne sporządzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych. (Dz. U. z dnia 23 września 2002 r.) Opracowanie sporządza się przed podjęciem prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w tym przypadku dla terenu na jakim zlokalizowana zostanie farma wiatrowa.

Prognozy skutków oddziaływania na środowisko dokumentów planistycznych

W procedurze opracowania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w tym dla terenów farm wiatrowych) istotnym elementem jest prognoza skutków oddziaływania na środowisko. Ponieważ najczęściej na tym etapie dochodzi do sprecyzowania ostatecznej lokalizacji turbin wiatrowych w ramach parku wiatrowego prognoza powinna zapewnić, iż ostateczna postać farmy wiatrowej będzie mogła być zrealizowana zgodnie z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Karty informacyjne przedsięwzięć

W przypadku instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie większej bądź równej 100 MW obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest obligatoryjny. W tej sytuacji, w większości przypadków konieczne jest opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), oraz przedłożenie jej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej.

Raporty oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko jest procedurą celem której jest ostateczne zagwarantowanie, że planowana inwestycja zostanie zrealizowana w sposób gwarantujący dochowanie standardów jakości środowiska. Specyfika farm wiatrowych, a w szczególności wcale nie małe przekonanie społeczeństwa o dość dużej szkodliwości energetyki wiatrowej dla zdrowia wymaga, aby raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony był przez ekspertów posiadających doświadczenie gwarantujące sukces postępowania administracyjnego [doświadczenie Ecoplanu].

Zobacz jakie jest nasze doświadczenie przy sporządzeniu raportów o oddziaływaniu farm wiatrowych na środowisko.

Monitoring porealizacyjny akustyczny

Zgodnie z ustawami Prawo budowlane, oraz Prawo ochrony środowiska przedsięwzięcie, które nie spełnia wymagań ochrony środowiska, nie może zostać oddane do użytkowania. Monitoring akustyczny jest najczęściej realizowanym działaniem po zakończeniu etapu realizacji przedsięwzięcia. Laboratorium Akustyczne Ecoplanu (LAE) posiada akredytacje na wykonywanie badań hałasu od instalacji przemysłowych, w tym turbin wiatrowych. Posiadamy także akredytację na wykonywane badań metodami obliczeniowymi, co ma kluczowe znaczenie w przypadku konieczności przeprowadzenia badania w warunkach meteorologicznych nie pozwalających na przeprowadzenie badania w terenie.

Monitoring porealizacyjny chiropterologiczny i ornitologiczny

Monitoring porealizacyjny jest wymagany w wielu przypadkach, zwłaszcza tam gdzie na etapie monitoringu przedrealizacyjnego stwierdzono możliwość występowania większej aktywności nietoperzy. Do przeprowadzenia monitoringu mogą obligować zapisy zawarte np. w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Badania monitoringowe realizuje zespół biologów Ecoplanu.

Więcej?

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie konsultingowej w zakresie realizacji przedsięwzięć polegających na budowie elektrowni wiatrowych, zapraszamy do kontaktu.