Screening dla terenu planowanej lokalizacji zespołu turbin wiatrowych w rejonie miejscowości Kamiennik, gm. Kamiennik, woj. Opolskie

Celem opracowania było rozpoznanie walorów chiropeterologicznych i ornitoligicznych oraz wstępne określenie możliwości wystąpienia negatywnego wpływu planowanych w elektrowni wiatrowych na wymienione grupy fauny, oraz klimat akustyczny. Rozpoznanie oraz ocena ryzyka dotyczy również możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na znajdujące się w pobliżu formy ochrony przyrody, a w szczególności na występujące w ich obrębie zasoby ptaków i nietoperzy.

Register to read more...