Ekspertyza akustyczna dotycząca emisji hałasu z tereny zajezdni autobusowej wraz ze wskazaniem rozwiązań technicznych zmniejszających emisję hałasu

Przedmiotem ekspertyzy była istniejąca zajezdnia autobusowa w Warszawie. W ramach ekspertyzy zamawiający zlecił przeprowadzenie oceny wielkości hałasu emitowanego z zajezdni w kierunku osiedla mieszkaniowego, a następnie na jej podstawie wskazanie rozwiązań technicznych zmniejszających emisję hałasu.

Lokalizacja: woj. mazowieckie, Warszawa

Tło projektu

W ramach ekspertyzy wykonano całodobowe pomiary hałasu wzdłuż zachodniej granicy zajezdni, na podstawie których stworzony został model obliczeniowy obrazujący emisję hałasu od całej zajezdni. Stworzony model umożliwił dokładną analizę oddziaływania akustycznego dla stanu istniejącego. W kolejnych krokach, przy użyciu stworzonego modelu, rozpatrywano możliwe do realizacji rozwiązania techniczne, wraz z analizą ich skuteczności. Pośród działań minimalizujących oddziaływanie akustyczne zajezdni rozpatrywano także działania organizacyjne oraz komunikacyjne. Ostatnim etapem ekspertyzy było wskazanie zlecanych przez autorów opracowania działań, pozwalających obniżyć poziom hałasu do wartości dopuszczalnych.

Charakter opracowania: ekspertyza akustyczna

Ekspertyza akustyczna stanowi szczegółową analizę klimatu akustycznego wokół badanego obiektu. Pierwszym krokiem ekspertyzy jest określenie na podstawie dokładnych pomiarów hałasu głównych źródeł hałasu. W drugim kroku na podstawie zgromadzonych danych o źródłach hałasu oraz ich otoczeniu tworzony jest model akustyczny. W kolejnym kroku rozważa się różne warianty, składające się działań o charakterze inwestycyjnym i organizacyjnym. Dla każdego z rozpatrywanych wariatów ocenia skuteczność redukcji hałasu. Na końcu dokonuje się wskazań najefektywniejszych rozwiązań, których użycie znacząco poprawi stan klimatu akustycznego wokół badanego obiektu.

Rola Ecoplanu:

Zakres zadań do realizacji w ramach opracowanej ekspertyzy akustycznej określony został w SIWZ i zawierał:

 • pomiar hałasu emitowanego przez zajezdnie w kierunku osiedla mieszkaniowego wraz z jego analizą,
 • wskazanie rozwiązań technicznych, organizacyjnych, komunikacyjnych ograniczających emisję hałasu,
 • wykonanie symulacji rozkładu pola akustycznego dla proponowanych rozwiązań technicznych.

W ramach opracowanej ekspertyzy:

 • scharakteryzowano dokładnie typ i rodzaje źródeł hałasu,
 • określono szczegółowy czas pracy poszczególnych źródeł hałasu,
 • dokładnie przeanalizowano charakterystykę terenu, na którym prowadzono badania hałasu, w tym opisując:
  • ukształtowanie i pokrycie terenu,
  • otoczenie obiektu badań,
  • zapisy obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • szczegółową lokalizację punktów pomiarowych.
 • wykonano pomiary hałasu, w oparciu o które określono:
  • hałas na granicy zajezdni,
  • hałas na elewacji najbliższej zabudowy,
  • poziom mocy akustycznej zidentyfikowanych źródeł hałasu.
 • stworzono akustyczny model obliczeniowy, w ramach którego:
  • określono rozkład hałasu w stanie istniejącym,
  • określono rozkład hałasu dla rozważanych 9 wariantów wyciszeń,
  • określono skuteczność proponowanych działań ochrony przed hałasem.
 • określono zlecane kierunki działań.

 rozkład zmian poziomu hałasu

Przebieg zarejestrowanego sygnału akustycznego wraz z zaznaczonym operacjami startu z ruszeniem (kolor zielony) oraz przejazdu (kolor niebieski)

mapa hałasu

 Wizualizacja modelu z rozkładem poziomu hałasu dla pory dnia

rozkład hałasu na granicy zakładu

Rozkład hałasu wzdłuż  granicy zajezdni

 Rozkład hałasu na elewacji budynku

skuteczność działań

 Rozkład skuteczności proponowanych działań na elewacji budynku

 Korzyści dla zamawiającego

Opracowana ekspertyza pozwoliła zarządzającemu zajezdnią szczegółowo określić źródła hałasu pracujące na badanym obiekcie oraz ocenić stan klimatu akustycznego na terenach sąsiadujących. W ramach przeanalizowanych wariantów wskazano najefektywniejsze metody redukcji hałasu, jednocześnie wykluczając działania, których realizacja wiązałby się z nieefektywnym wydawaniem środków finansowych.