Pomiary hałasu i mocy akustycznej urządzeń wentylacyjnych silosów magazynowyh.

Na zlecenie jednego z opolskich producentów cementu, wykonaliśmy badania mocy akustycznej oraz pomiary poziomu hałasu w środowisku akredytowaną metodą obliczeniową. Pomiary przeprowadzono dla instalacji transportu i odpylania silosów magazynowych cementu.

 

Tło projektu

W związku z zakończeniem inwestycji polegającej na modernizacji silosów cementu zarządzający instalacją zlecił wykonanie wstępnych odbiorowych pomiarów mocy akustycznej źródeł hałasu, oraz określenie akredytowaną metoda obliczeniową poziomu imisji hałasu w punktach kontrolnych poza terenem zakładu.

Rola Ecoplan

Zadanie polegało na przeprowadzeniu wizji lokalnej, opracowaniu programu pomiarów, wykonaniu pomiarów mocy akustycznej i pomiarów tła akustycznego w punktach pomiarowych kontrolnych. W drugim etapie zaktualizowano model obliczeniowy emisji hałasu z zakładu i wykonano obliczenia udziału zainstalowanych źródeł hałasu w kształtowaniu klimatu akustycznego w punktach kontrolnych.

Korzyści dla zarządzającego instalacją

Wstępne pomiary hałasu w środowisku są elementem dokumentacji odbiorowej po zakończeniu inwestycji, podczas oddania do użytkowania. Ponadto zarządzający instalacją posiada system mapy akustycznej i na bieżąco, po wprowadzeniu zmian w instalacji, aktualizuje dane stanowiące później podstawę do realizacji prognoz oddziaływania akustycznego. Z tego też względu wykonywane są pomiary mocy akustycznej urządzeń.