Pomiary poziomu hałasu farmy wiatrowej "Zopowy" na terenie województwa opolsiego

Badania poziomu hałasu od farmy wiatrowej przeprowadzone zostały w okresie lata 2013 roku w kilku lokalizacjach na terenach dla których określone są dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Badania obejmowały także stację transformatorową obsługującą zespół turbin wiatrowych.