Opracowanie systemu zarządzania hałasem i analizy akustycznej dla Cementowni Górażdże.

Funkcjonowanie dużego zakładu przemysłowego i realizacja istotnych przedsięwzięć inwestycyjnych zmieniających sposób oddziaływania akustycznego zakładu wiąże się z koniecznością ciągłego nadzoru nad nowymi instalowanymi źródłami hałasu, tak aby zapewnić dotrzymanie standardów akustycznych w otoczeniu zakładu. Na zlecenie Cementowni "Górażdże", po przeprowadzeniu pomiarów hałasu, mocy akustycznych oraz wykonaniu analiz akustycznych, opracowaliśmy na bazie programu SoundPlan system zarządzania hałasem w środowisku.

Lokalizacja, woj. opolskie, Górażdże

Charakter opracowania: analiza akustyczna

Tło projektu

Cementownia "Górażdże" to największy w Polsce producent cementu. Przeprowadzone w ostatnich latach inwestycje w nowe technologie pozwoliły zwielokrotnić możliwości produkcyjne zakładu zlokalizowanego w Choruli pod Opolem. Prowadzone inwestycje wiążą się z wprowadzaniem nowych i likwidacją starych albo zbędnych elementów instalacji, stanowiących źródła hałasu przenikającego do otoczenia zakładu. W związku z tym firma kładzie szczególny nacisk na bieżącą kontrolę planowanych do zainstalowania nowych elementów instalacji, tak aby wyeliminować możliwość wystąpienia ponadnormatywnych oddziaływań. Działania prowadzone są na wszystkich etapach zarządzania inwestycjami. Jednym z działań mających na celu usystematyzowanie zarządzania oddziaływaniem akustycznym zakładu było opracowanie systemu symulacji klimatu akustycznego w otoczeniu zakładu.

Rola Ecoplan

Na zlecenie Cementowni "Górażdże" opracowaliśmy, oparty o szereg badań mocy akustycznych, kalibracyjnych pomiarów hałasu w środowisku, system zarządzania hałasem. Opracowanie systemu poprzedzone było wykonaniem pomiarów hałasu na instalacji, zarówno w celu kalibracji modelu obliczeniowego, jak też określeniem mocy akustycznych poszczególnych źródeł hałasu. Kolejnym krokiem było opracowanie 3-wymiarowego geometrycznego modelu zakładu oraz jego kalibracja. Model stanowił podstawę do opracowania różnorodnych wariantów obliczeniowych pracy zakładu i związanego z tym oddziaływania akustycznego cementowni.

Korzyści

Podstawowa korzyść wynikająca ze zrealizowanego projektu, to dostarczenie zarządzającemu instalacją, pełnej wiedzy na temat udziału poszczególnych źródeł hałasu w kształtowaniu poziomu hałasu w punktach kontrolnych znajdujących się w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Wiedza ta pozwala na podejmowanie decyzji w sprawie dopuszczalnych mocy akustycznych nowo zakupowanych elementów instalacji, pozwala projektować środki ograniczające emisje hałasu w przypadku instalacji urządzeń emitujących znaczący hałas itp.