Analiza akustyczna fabryki papieru MaltaDecor S.A.

Analiza oddziaływania akustycznego opracowana została w celu identyfikacji źródeł hałasu, oraz określenia ich roli w kształtowaniu poziomu hałasu na zewnątrz zakładu. Analiza przeprowadzona została metodą pomiarowo - obliczeniową i stanowiła podstawę do podejmowania przyszłych działań inwestycyjnych - rozbudowy zakładu.

Działania inwestycyjne, a w szczególności inwestycje w infrastrukturę przemysłową wiążą się z koniecznością zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Rozbudowa zakładu wiąże się często z wprowadzeniem nowych źródeł hałasu, ewentualną likwidacją starych urządzeń, przebudową obiektów budowlanych i podobnych działań. Wszystkie one wpływają w istotny - pozytywny bądź negatywny - sposób na emisję hałasu.

Zapewnienie dotrzymania standardów akustycznych następuje najczęściej na etapie procedury oceny oddziaływania na środowisko, jednakże w większości przypadków, analiza akustyczna wykonywana jest przed rozpoczęciem działań projektowych, oraz przed procedurą oceny oddziaływania na środowisko.

W niniejszym przypadku analiza miała za zadanie dostarczyć wiedzy na temat:

  • jakie źródła hałasu występują na terenie zakładu i jakie są ich parametry akustyczne
  • w jaki sposób poszczególne źródła hałasu wpływają na poziom hałasu w otoczeniu zakładu
  • jaka powinna być kolejność wyciszania poszczególnych urządzeń, aby spadek poziomu hałasu w punktach kontrolnych był najwyższy przy najniższym koszcie inwestycyjnym
  • w jaki sposób wpłyną planowane działania inwestycyjne na poziom hałasu w środowisku oraz
  • czy działania inwestycyjne mogą zostać przeprowadzone w sposób ograniczający emisję hałasu z istniejących źródeł

Analiza oddziaływania akustycznego przeprowadzona została w oparciu o model obliczeniowy hałasu, opracowany w oparciu o archiwalne materiały projektowe, dane z wizji lokalnej oraz pomiary kalibracyjne w punktach kontrolnych poziomu hałasu.

Analiza akustyczna fabryki papieru.

Przykładowy zapis zmian poziomu dźwięku (hałasu) w środowisku wykorzystany do przeprowadzenia kalibracji modelu obliczeniowego propagacji hałasu w programie SoundPlan.