Pozwolenie zintegrowane dla instalacji produkcji koksu w Koksowni Zdzieszowice

Przetarg na opracowanie części akustycznej do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu zintegrowanym wygraliśmy na przełomie 2013 i 2014 roku. W ramach umowy powierzono nam nie tylko wykonanie części tekstowej opracowania, ale także przeprowadzenie pomiarów hałasu w środowisku metodami referencyjnymi, przeprowadzenie pomiarów mocy akustycznej źródeł hałasu, oraz opracowanie dokumentacji pomiarowej oraz do wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu zintegrowanym.

Lokalizacja: woj. opolskie, Zdzieszowice

Tło projektu

Firma ArcelorMittal zleciła opracowanie części akustycznej wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla prowadzonej w Zdzieszowicach instalacji koksowniczej. Zmiana pozwolenia związana była z koniecznością aktualizacji danych dotyczących źródeł hałasu ma terenie instalacji.

Rola Ecoplanu

W ramach zlecenia odpowiedzialni byliśmy za przeprowadzenie pomiarów hałasu (kalibracyjnych) w punktach kontrolnych w otoczeniu instalacji, przeprowadzenia pomiarów właściwości akustycznych źródeł hałasu funkcjonujących w ramach instalacji, opracowanie modelu obliczeniowego w środowisku symulacyjnym rozprzestrzenianie się dźwięku w środowisku, oraz opracowanie map i części tekstowej.

Pomiary hałasu w środowisku metodami referencyjnymi

Elementem umowy było przeprowadzenie pomiarów hałasu dla instalacji IPPC. Pomiary przeprowadzone zostały z wykorzystaniem referencyjnej metody próbkowania i stanowiły między innymi podstawę do opracowania modelu obliczeniowego rozkładu poziomu hałasu w otoczeniu instalacji.

Pozwolenie zintegrowane, Katowice

Pomiary mocy akustycznej

Pomiary mocy akustycznej realizowane zgodnie z normą PN-EN ISO 3746:2011 stanowią podstawę do określenia podstawowych akustycznych parametrów źródeł hałasu. W przypadku Koksowni Zdzieszowice zrealizowane zostały pomiary mocy akustycznej dla nowych źródeł hałasu, które zostały zainstalowane na terenie zakładu od momentu wydania poprzedniej decyzji o pozwoleniu zintegrowanym.

Pozwolenie zintegrowane

Część akustyczna dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego została opracowana w oparciu o wymienione i opisane wcześniej okresowe pomiary hałasu, oraz pomiary mocy akustycznej źródeł hałasu. Model obliczeniowy opracowany został w programie komputerowym SoundPlan (v. 7.2).

Pozwolenie zintegrowane, Katowice

Korzyści dla prowadzącego instalację

Poza koniecznością posiadania decyzji o pozwoleniu zintegrowanym, która warunkuje możliwość pracy zakładu, opracowany został szczegółowy model obliczeniowy rozprzestrzenia się hałasu przemysłowego w środowisku. Model taki może być w przyszłości wykorzystany do opracowania prognoz oddziaływania zakładu po przeprowadzeniu nowych inwestycji (procedura oceny oddziaływania na środowisko), czy też w przypadku innych działań mogących mieć wpływ na rozkład poziomu hałasu w otoczeniu zakładów koksowniczych.