Analiza porealizacyjna obwodnicy miasta Poznania na odcinku Złotkowo - Rokietnica

Dokumentacja opracowana została w celu stwierdzenia czy zrealizowana obwodnica Poznania etap IIA spełnia wymagania ochrony środowiska określone w decyzjach administracyjnych, oraz na ile skuteczne było przeprowadzenie działań w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko w celu zapobieżenia ponadnormatywnym oddziaływaniom na tereny w sąsiedztwie drogi.

Lokalizacja: woj. wielkopolskie, Poznań

Rola Ecoplanu

Zgodnie z przedmiotem zmówienia wykonana analiza porealizacyjna:

 • określała stopień poprawności metod pomiarowych i prognostycznych stosowanych w raporcie oddziaływania,
 • oceniała zapisy raportu zalecające stosowanie rozwiązań technicznych przy budowie i eksploatacji drogi,
 • weryfikowała zastosowane w raporcie metody oceny,
 • oceniła zastosowane sposoby i metody ochrony środowiska,
 • identyfikowała i oceniła skutki niekorzystnych oddziaływań, określając rzeczywisty wpływ przedsięwzięcia na środowisko,
 • wskazała nowe i kolejne działania związane z zastosowaniem wariantowych zabezpieczeń środowiska,
 • uzasadniała i wskazywała brak konieczności ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania,
 • obejmowała pomiary hałasu komunikacyjnego w ośmiu lokalizacjach uzgodnionych z zamawiającym, w tym w jednym punkcie referencyjnym,
 • pomiary hałasu wykonane były metodą bezpośrednich ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie 24 godzin określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. nr 192, poz. 1392) w każdym z punktów,
 • równocześnie z pomiarami hałasu realizowano pomiary ruchu drogowego oraz prędkości poruszających się pojazdów na analizowanych odcinkach drogi przy użyciu radaru, oraz obserwację i pomiary warunków atmosferycznych za pomocą stacji pogodowej składającej się z termo- higrometru,
 • opracowano model obliczeniowy oraz przeprowadzono obliczenia rozprzestrzeniania się dźwięku na terenach zabudowy sąsiadującej z badaną drogą,
 • przedstawiono możliwości ograniczenia oddziaływania akustycznego  inne, niż ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania,
 • przeprowadzono pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego zgodnie z normą PN-Z-04009-9:1997 „Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości azotu i jego związków. Oznaczanie dwutlenku azotu w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą spektrofotometryczną z odczynnikiem Saltzmana”,
 • realizowane badania stężenia NO2 przeprowadzono czterokrotnie, tj. w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku 2014 roku w godzinach szczytu, w warunkach reprezentatywnych dla ekstremalnie niekorzystnego oddziaływania drogi,
 • dokonano oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach objętych  ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz obszarach na których stwierdzono płytkie zaleganie wód podziemnych i na których występują wody powierzchniowe

Mapy akustyczne otoczenia drogi, pomiary hałasu, ...

Mapa akustyczna obwodnicy Poznania (odcinek: Złotków - Rokietnica)

Przykładowa mapa akustyczna opracowana dla odcinka zachodniej obwodnicy miasta Poznania (Złotkowo - Rokietnica)

Pomiary hałasu przy obwodnicy Poznania (odcinek Złotków - Rokietnica)

Przykładowy zapis zmian poziomu hałasu komunikacyjnego w jednym z punktów pomiarowych zlokalizowanych przy analizowanym odcinku zachodniej obwodnicy miasta Poznania (Złotkowo - Rokietnica)

Profile pomiarowe poziomu hałasu komunikacyjnego w Poznaniu

Przykładowe udokumentowanie profili pomiarowych poziomu hałasu komunikacyjnego przy analizowanym odcinku obwodnicy miasta Poznania.

Model obliczeniowy hałasu opracowany w programie SoundPlan

Fragment modelu obliczeniowego rozkładu poziomu hałasu w środowisku opracowany w programie Sound Plan

 

Korzyści dla Inwestora

Celem analizy porealizacyjnej jest zbadanie rzeczywistych oddziaływań obiektu (w tym przypadku drogi) na stan środowiska. Przeprowadzona analiza porealizacyjna pozwoliła nie tylko poznać rzeczywiste oddziaływanie na stan klimatu akustycznego, stan czystości powietrza atmosferycznego i zanieczyszczenie wód powierzchniowych, ale stanowiła podstawę do oceny trafności prognoz opracowanych na etapie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.