Analiza porealizacyjna klimatu akustycznego dla terenów zabudowy położonych po obu stronach autostrady a-4 na odcinku Kleszczów – Sośnica km 393+600 do km 312+700

Wprowadzenie

Analiza porealizacyjna w zakresie oddziaływania akustycznego śląskiego odcinka autostrady A4 (Kleszczów - Sośnicowice) opracowana została na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowy i Autostrad Oddział w Opolu. Analiza opierała się o całodobowe pomiary hałasu, oraz symulacje obliczeniowe przeprowadzone komputerowo. W opracowaniu skupiono się na odcinkach na jakich zostały zainstalowane ekrany akustyczne w celu sprawdzenia ich skuteczności oraz ewentualnie zaproponowania dodatkowych środków ochrony przed hałasem.

 

Rola Ecoplan

  • Wykonanie pomiarów poziomu hałasu oraz pomiarów towarzyszących zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm., oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem [Dz.U. Nr 35, poz. 308]
  • Analiza uzyskanych wyników pod kątem dotrzymania standardów akustycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie wykonania usługi, oraz dla prognozy ruchu do roku 2010
  • Opracowanie modeli komputerowych rozprzestrzeniania się hałasu komunikacyjnego w środowisku, oraz opracowanie map oddziaływania akustycznego autostrady
  • Opracowanie propozycji dotyczących doprowadzenia do zgodności z przepisami w przypadkach w których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku.

 

Profil pomiaru hałasu w Kozłowie

Widok na profil pomiarowy poziomu hałasu komunikacyjnego w rejonie Gliwic.