Fotowoltaika

Zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży ochrony środowiska, zapewnia każdemu przedsięwzięciu z zakresu fotowoltaiki, profesjonalną i kompleksową obsługę inwestycji. Oferujemy zaangażowanie naszego zespołu przy opracowaniu dokumentacji ochrony środowiska, udział w konsultacjach społecznych, prowadzenie prac związanych z monitoringiem oddziaływania przedsięwzięć zarówno przed- jak i porealizacyjnym.

Wniosek + karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)

Uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wymaga złożenia wniosku, którego jednym z załączników jest karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP).

Karta informacyjna to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanej instalacji fotowoltaicznej, a w szczególności: planowanej technologii, skali, lokalizacji, rozważanych wariantach, planowanym zużyciu surowców i zasobów, rozwiązaniach chroniących środowisko, wielkości emisji zanieczyszczeń, możliwych oddziaływaniach transgranicznych.

Karta stanowi podstawę do podjęcia decyzji przez organ ochrony środowiska, co do konieczność przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko, ewentualnie odstąpienia od tego obowiązku. Karta stanowi podstawę do określenia niezbędnego zakresu raportu OOŚ, a w przypadku odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, karta stanowić będzie podstawę do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Ekofizjografia

Jeżeli teren na jakim przewiduje się realizację przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), w którym przewidziano możliwość realizacji instalacji fotowoltaicznej, konieczna jest zmiana, bądź opracowanie nowego MPZP. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musi być poprzedzone opracowaniem ekofizjograficznym. Opracowanie ekofizjograficzne sporządzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych. (Dz. U. z dnia 23 września 2002 r.)

Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji opracowań ekofizjograficznych zarówno dla terenów na których planuje się realizację inwestycji związanych z zieloną energetyką, jak i dla obszarów gmin i miast. Więcej o naszym doświadczeniu w tym obszarze znajdziesz w zakładce Doświadczenie/Ekofizjografia.

Prognoza oddziaływania na środowisko

W procedurze opracowania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w tym dla terenów elektrowni słonecznych) istotnym elementem jest prognoza skutków oddziaływania na środowisko. Ponieważ najczęściej na tym etapie dochodzi do sprecyzowania ostatecznej lokalizacji instalacji, prognoza powinna zapewnić, iż ostateczna jej postać będzie mogła być zrealizowana zgodnie z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko jest procedurą, celem której jest ostateczne zagwarantowanie, że planowana inwestycja zostanie zrealizowana w sposób gwarantujący dochowanie standardów jakości środowiska. Specyfika instalacji fotowoltaicznych wymaga, aby raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony był przez ekspertów posiadających doświadczenie gwarantujące sukces postępowania administracyjnego.

Od początku funkcjonowania firmy tj. od roku 1993 naszym głównym obszarem działania było opracowanie ocen środowiskowych dla przedsięwzięć realizowanych w różnych gałęziach gospodarki. Zatrudniamy specjalistów z zakresu inżynierii środowiska, ochrony atmosfery, akustyki, biologii, geografii i geoinformatyki. Możemy zagwarantować profesjonalną i kompleksową obsługę procedury oceny oddziaływania na środowisko dla Państwa inwestycji fotowoltaicznej. Więcej o prowadzonych przez nas procedurach ooś znajdziesz tutaj.