Ochrona środowiska w drogownictwie.

Ochrona środowiska w drogownictwie.

W ramach drogowych projektów inwestycyjnych ECOPLAN świadczy kompleksowe usługi począwszy od wielokryterialnych analiz lokalizacyjnych, a skończywszy na analizach porealizacyjnych, monitoringu przyrodniczym i akustycznym użytkowanych dróg. Współpraca z nami gwarantuje naszym Klientom absolutną pewność co do jakości, terminowości, a przede wszystkim skuteczności na każdym etapie projektu inwestycyjnego.

Analizy, studia lokalizacyjne

Realizacja każdej inwestycji, a w szczególności inwestycji liniowej powinna zostać poprzedzona analizami lokalizacyjnymi, albo jeszcze szerzej analizą rozwiązań wariantowych. Każda inwestycja bez wyjątku wpływa na stan środowiska, dlatego też celem analizy jest wybranie wariantu najbardziej korzystnego, który pozwoli zminimalizować to oddziaływanie. Posiadamy duże doświadczenie przy opracowaniu analiz wariantowych dla inwestycji liniowych. Opracowaliśmy analizę wielowariantową między innymi dla inwestycji polegającej na przebudowie linii kolejowej C-E 59 relacji Wrocław - Szczecin. W pracach wykorzystujemy zaawansowane oprogramowanie klasy GIS, oraz zaawansowaną metodykę analizy wielokryterialnej.

Wstępne pomiary hałasu

Żadna inwestycja polegająca na realizacji drogi nie powinna zostać rozpoczęta zanim nie zostaną przeprowadzone badania tła akustycznego - w szczególności jeżeli przewiduje się konieczność zastosowania środków ochrony przed hałasem. Badanie to jest nie tyle istotne dla organów ochrony środowiska, ale przede wszystkim stanowi bardzo istotny materiał dowodowy dla w ewentualnych postępowaniach administracyjnych i sądowych! Dzięki profesjonalnie przeprowadzonemu badaniu zarządzający drogą wchodzi w posiadanie niepodważalnych dowodów na to jaki był stan klimatu akustycznego przed realizacją inwestycji i kto jest w rzeczywistości odpowiedzialny za występowania ponadnormatywnego hałasu.

Raporty oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko jest procedurą której celem jest zagwarantowanie, że planowana inwestycja zostanie zrealizowana w sposób zapewniający dochowanie standardów jakości środowiska. Specyfika inwestycji drogowych, a w szczególności ich duży zasięg przestrzenny z którym wiąże się duża konfliktowość wymaga, aby raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony był przez ekspertów posiadających doświadczenie gwarantujące sukces postępowania administracyjnego. [doświadczenie Ecoplanu]

Projekty ekranów akustycznych

Zgodnie z paragrafem 177 rozporządzenia Ministra Transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie "przy projektowaniu drogi powinno się dążyć do tego, aby w otoczeniu drogi obliczeniowe poziomy hałasu i wibracji powodowane prognozowanym ruchem na drodze nie przekraczały wartości dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych." , ponadto zgodnie z §  178.
1. Jeżeli prognozowane poziomy hałasu i wibracji przekraczają wartości dopuszczalne określone w przepisach odrębnych, przy projektowaniu drogi powinno się zaplanować zastosowanie odpowiednich środków ochrony.
2. Urządzenia ochrony przed hałasem i wibracjami mogą być także zastosowane po wybudowaniu drogi w wypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu i wibracji.

Pomimo złagodzenia w 2012 roku dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla obiektów komunikacji drogowej i kolejowej, w dalszym ciągu w wielu przypadkach inwestycja nie może zostać zrealizowana bez zastosowania odpowiednich środków ochrony przed hałasem. W przypadku dróg, w szczególności zamiejskich, najbardziej skutecznym rozwiązaniem pozostaje ekran akustyczny. Opracowujemy projekty akustyczne ekranów z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi modelowania i optymalizacji kształtu i innych parametrów akustycznych. Projekt ekranu akustycznego w przypadku dróg istniejących możemy poprzedzić badaniami hałasu komunikacyjnego, natomiast w przypadku ekranów akustycznych istniejących możemy zaoferować badania ich skuteczności normowanymi akredytowanymi metodami. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu ekranów akustycznych.

Monitoring porealizacyjny

Badania skuteczności ekranów akustycznych

Laboratorium Akustyczne Ecoplan wyposażone jest w niezbędną ilość stacji pomiarowych do realizacji wielu rodzajów badań. W szczególności prowadzimy badania skuteczności ekranów akustycznych.

Pomiary okresowe hałasu

Posiadamy wieloletnie doświadczenie przy realizacji okresowych pomiarów poziomu hałasu przy drogach krajowych i wojewódzkich na terenie całego kraju. Najczęściej pomiary hałasu realizowane były w ramach Generalnego Pomiaru Hałasu prowadzonego przez Generalne Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad. Poza badaniami hałasu oferujemy także badania ruchu pojazdów z wykorzystaniem kamer wideo oraz metodami tradycyjnymi.

Analizy porealizacyjne

Drogi są najczęściej istotnym źródłem hałasu. W szczególności drogi klasy wojewódzkiej i krajowej powodują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Z tego też względu najczęściej dla nowo zrealizowanych odcinków dróg prowadzi się analizy porealizacyjne, których celem (w większości przypadków) jest zapewnienie, iż funkcjonowanie nowej drogi nie narusza standardów jakości środowiska w zakresie hałasu. Analiza porealizacyjna wiąże się najczęściej z wykonaniem szczegółowych, całodobowych badań poziomu hałasu w wybranych lokalizacjach, a następnie z opracowaniem materiałów mapowych i tekstowych. Stwierdzenie naruszeń standardów jakości środowiska stwarza także konieczność przedstawienia w analizie porealizacyjnej działań eliminujących nadmierne oddziaływanie, albo też może wiązać się z koniecznością utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Wyposażenie naszego laboratorium pozwala sprawnie prowadzić badania hałasu w środowisku, natomiast zdobyte w tym zakresie doświadczenie stanowi gwarancję jakości naszych analiz porealizacyjnych.

Przeglądy ekologiczne

Przeglądy ekologiczne realizowane są w przypadku istniejących odcinków drogowych, a ich opracowanie jest np. wynikiem interwencji mieszkańców związanych z postrzeganiem hałasu jako nadmiernej uciążliwości. Metoda opracowania analiz porealizacyjnych jest bardzo zbliżona do metody pracy nad przeglądem ekologicznym.