Laboratorium

Laboratorium Akustyczne Ecoplan prowadzi badania poziomu hałasu w środowisku zarówno dla zakładów przemysłowych, zarządzających drogami, liniami kolejowymi i lotniskami, jak też na wewnętrzne potrzeby pracowni konsultingowej. Laboratorium posiada akredytację AB 1135 Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie realizacji pomiarów poziomu hałasu w środowisku zgodnie z metodykami referencyjnymi określonymi rozporządzeniami Ministra Środowiska, włącznie z metodami obliczeniowymi.

Zestawienie metod akredytowanych:

 • Hałas drogowy i kolejowy
  • Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z dnia 7 lipca 2011 r. z późn. zmianami),
  • NMPB-Roads-1996 (w zakresie hałasu drogowego), 
  • NMPB-Roads-2008, XPS 3l-l33 (w zakresie hałasu drogowego),
  • RMR /SRM II (w zakresie hałasu kolejowego)
 • Hałas lotniczy
  • Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z dnia 7 lipca 2011 r. z późn. zmianami.)
  • ECAC.CEAC Doc 29 / Circular 205 – AN/1/25 implementowane w programach AEDT i INM
 • Hałas od źródeł stacjonarnych (w tym hałas przemysłowy i impulsowy)
  • Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z dnia 7 listopada 2014 r.)
  • PN ISO 9613-2 Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczenia.
  • Załącznik nr 8 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z dnia 7 listopada 2014 r.) oraz PN-ISO 10843 i PN-ISO 1996-2:1999/A1:2002
 • Wyznaczanie skuteczności ekranów akustycznych
  • PN-ISO 10847:2002  Akustyka. Wyznaczanie „in situ” skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów – metoda pośrednia
 • Badania mocy akustycznej
  • PN-EN ISO 3746:2011 Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk
 • Badania środowiska pracy
  • PN-EN-ISO 01307:1994
  • PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 – pkt 10