Analiza akustyczna i dokumentacja środowiskowa dla lądowiska śmigłowców wojskowych

Przedsięwzięcia polegające na budowie lądowisk śmigłowców, zgodnie z §3, ust. 1 pkt. 61) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko są przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco wpływać na środowisko. Realizacja lądowiska, z wyjątkiem lądowisk dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, wymaga uzyskania decyzji środowiskowej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dla potrzeb uzyskania decyzji środowiskowej ECOPLAN opracuje dokumentację środowiskową wraz z analizą oddziaływania akustycznego planowanego na terenie woj. opolskiego lądowiska śmigłowców klasy H1 i H2.