Decyzja środowskowa dla farmy fotowoltaicznej w woj. podkarpackim

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) tj. "zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa [...]" instalacje fotowoltaiczne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla potrzeb wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, sporządzimy analizy z zakresu oddziaływania akustycznego i zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dla elektrowni fotowoltaicznej w woj. podkarpackim.