Karta informacyjna przedsięwzięcia - ferma drobiu

W grudniu opracowaliśmy kartę informacyjną dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu w pow. bolesławieckim, w województwie dolnośląskim. Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi pierwszy etap postępowania prowadzącego do uzyskania decyzji środowiskowej, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Decyzja środowiskowa jest niezbędna przed uzyskaniem między innymi decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Więcej informacji na temat opracowanych dotychczas kart informacyjnych dla różnorodnych przedsięwzięć można znaleźć w zakładce "Doświadczenie - > Karty informacyjne (KIP)"