Modelowanie oddziaływania na środowisko w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza w systemie AEDT dla infrastruktury lotniczej i ruchu lotniczego

AEDT (Aviation Environmental Design Tool) czyli narzędzie do modelowania oddziaływania na środowisko infrastruktury lotniczej oraz ruchu lotniczego jest wykorzystywane przez nas przy opracowaniu prognoz oddziaływania lotnisk, lądowisk, lądowisk helikopterowych i innych elementów infrastruktury lotniczej. Zakres prognozowania obejmuje oddziaływania akustyczne oraz wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza. Narzędzie to integruje wyłączone już obecnie z użytkowania takie programy jak INM czy EDMS. Obecnie jest ono przez nas wykorzystywane przy opracowaniu analiz dla dwóch portów lotniczych, na których planuje się przeprowadzenie rozbudowy i zwiększenie ruchu. Program jest nieodzownym narzędziem przy opracowaniu dokumentacji do uzyskania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć związanych z lotnictwem, począwszy od wspomnianych małych lądowisk helikopterowych a skończywszy na dużych obiektach o znaczeniu międzynarodowym.

Dodatkowa informacja o zrealizowanych przez ECOPLAN opracowaniach studialnych i badaniach w zakresie infrastruktury lotniczej znajduje się na naszych stronach:

- w zakresie procedury oceny oddziaływania na środowisko (w tym raport oddziaływania na środowisko)

- w zakresie obliczeń i pomiarów poziomu hałasu lotniczego w środowisku z wykorzystaniem metod referencyjnych

- w zakresie opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem (w tym hałasem lotniczym)

- w zakresie opracowania map akustycznych (w tym w zakresie hałasu lotniczego)

- w zakresie usług świadczonych dla branży lotniczej w zakresie ochrony środowiska