Badania hałasu impulsowego oraz analiza akustyczna dla potrzeb przebudowy strzelnicy garnizonowej we Wrocławiu

W okresie wakacji będziemy prowadzić badania hałasu impulsowego w otoczeniu strzelnicy garnizonowej we Wrocławiu dla potrzeb opracowania analizy oddziaływania akustycznego. Badania prowadzone będę w sąsiedztwie najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów chronionych przed hałasem, w oparciu o metodykę referencyjną opisaną w załączniku nr 8 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2014.1542 z dnia 2014.11.07).