Generalny Pomiar Hałasu 2020

W kwietniu, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, rozpoczynamy badania poziomu hałasu przy drogach krajowych w województwach opolskim i łódzkim. Badania obejmować będą także wideorejestrację ruchu pojazdów, klasyfikację pojazdów oraz badania prędkości. Badania poziomu hałasu realizowane będą metodą akredytowaną opisaną w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem. Przeprowadzone badania będą podstawą do opracowania map akustycznych w 2022 roku.