Pomiary hałasu przemysłowego impulsowego dla potrzeb uzyskania koncjesji na eksploatację kruszyw

Uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymaga uzyskania decyzji środowiskowej. Z kolei uzyskanie decyzji środowiskowej, w tym przypadku, wiąże się  najczęsciej z koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dla potrzeb jednego z takich postępowań, będziemy prowadzić badania oddziaływania akustycznego eksploatacji złoża z wykorzystaniem robót strzałowych - generujących hałasu impulsowy, oraz całej technologii stanowiącej źródło hałasu ustalonego.