Badania wpływu istniejacego ekranu na stan klimatu akustycznego

W sierpniu prowadzimy badania wpływu istniejących ekranów przeciwhałasowych na stan klimatu akustycznego terenów znajdujących się po przeciwnej stronie jezdni. Badania mają na celu stwierdzenie w jakim stopniu obecność ekranu akustycznego może zwiększać poziom hałasu na terenach przez niego nie chronionych. Badanie prowadzone jest zarówno metodą bezpośrednią (za pomocą przyrządów pomiarowych w środowisku), jak też drogą obliczeniową tj. z wykorzystaniem metody obliczeniowej NMPB 1996/2008.