Analiza akustyczna dla farm wiatrowych w województwie wielkopolskim

Farma wiatrowa - elektrownia wiatrowa - decyzja środowiskowa

Farmy wiatrowe są przedsięwzięciami kwalifikowanymi do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w oparciu o § 3 pkt. 1 ustęp 6) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Na zlecenie przedsiębiorstwa z województwa dolnośląskiego (Wrocławia) opracowujemy analizy akustyczne dla potrzeb lokalizacji dwóch farm wiatrowych na terenie województwa wielkopolskiego. Opracowanie analiz pozwoli zoptymalizować lokalizację turbin wiatrowych, zanim opracowane zostaną dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowych dla planowanych przedsięwzięć.

Analiza akustyczna i dokumentacja środowiskowa dla lądowiska śmigłowców wojskowych

Lotnisko

Przedsięwzięcia polegające na budowie lądowisk śmigłowców, zgodnie z §3, ust. 1 pkt. 61) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko są przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco wpływać na środowisko. Realizacja lądowiska, z wyjątkiem lądowisk dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, wymaga uzyskania decyzji środowiskowej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dla potrzeb uzyskania decyzji środowiskowej ECOPLAN opracuje dokumentację środowiskową wraz z analizą oddziaływania akustycznego planowanego na terenie woj. opolskiego lądowiska śmigłowców klasy H1 i H2.

Analiza porealizacyjna i monitoring przyrodniczy dla obwodnicy Bolesławca

Droga

Podpisaliśmy umowę na opracowanie analizy porealizacyjnej dla obwodnicy Bolesławca w woj. dolnośląskim. Analiza obejmować będzie zagadnienia związane z oddziaływaniem akustycznym oraz wpływem drogi na wody powierzchniowe. W ramach umowy zostanie także przeprowadzony monitoring przyrodniczy w zakresie udatności przeprowadzonych nasadzeń.

Decyzja środowiskowa dla toru motocrossowego

Droga

Tory motocrossowe i pitbike są przedsięwzięciami kwalifikowanymi do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w oparciu o § 3 pkt. 1 ustęp 57) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Na zlecenie przedsiębiorstwa z wielkopolski opracowaliśmy dokumentację środowiskową dla przedsięwzięcia, które polegać będzie na budowie zespołu torów motocrossowych i pitbike.

Decyzja środowskowa dla farmy fotowoltaicznej w woj. podkarpackim

Panele fotowoltaiczne

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) tj. "zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa [...]" instalacje fotowoltaiczne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla potrzeb wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, sporządzimy analizy z zakresu oddziaływania akustycznego i zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dla elektrowni fotowoltaicznej w woj. podkarpackim.

Karta informacyjna przedsięwzięcia - ferma drobiu

Traktor

W grudniu opracowaliśmy kartę informacyjną dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu w pow. bolesławieckim, w województwie dolnośląskim. Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi pierwszy etap postępowania prowadzącego do uzyskania decyzji środowiskowej, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Decyzja środowiskowa jest niezbędna przed uzyskaniem między innymi decyzji o pozwoleniu na budowę.

Czytaj więcej: Karta informacyjna przedsięwzięcia - ferma drobiu

Analiza akustyczna dla elektrowni fotowoltaicznych w powiecie opolskim

Fotowoltaika

Elektrownie fotowoltaiczne nie stanowią istotnego źródła hałasu, a ich praca nie powoduje najczęściej  uciążliwości dla pobliskiej (nawet bardzo bliskiej) zabudowy. W niektórych przypadkach emisja hałasu może wynikać z pracy urządzeń wentylacyjnych stacji transformatorowych, w szczególności jeżeli są to stacje obsługujące większe elektrownie. Przy większych elektrowniach emisja hałasu może także występować z falowników. Okresowo emisja hałasu wiąże się z czyszczeniem powierzchni paneli fotowoltaicznych. Czynność ta wykonywana jest przez specjalistyczne pojazdy wyposażone w zestawy szczotek myjących. Nie jest to czynność występująca często. Zdecydowanie największa uciążliwość akustyczna występuje na etapie budowy - montażu. Wiąże się z wykorzystaniem palownic zabijających do gruntu profile stanowiące konstrukcję podtrzymującą panele fotowoltaiczne.

Czytaj więcej: Analiza akustyczna dla elektrowni fotowoltaicznych w powiecie opolskim

Analiza akustyczna dla centrum handlowego w Piotrkowie Trybunalskim

Centrum handlowe

Centra handlowe najczęściej nie stanowią istotnego źródła uciążliwości akustycznej. Lokalizowane w miastach, najczęściej w miejscach narażonych na duży hałas komunikacyjny, oddziałują w sposób niezauważalny. Powodowany przez nie hałas jest często maskowany przez inne istotniejsze źródła o charakterze komunikacyjnym. Nie oznacza to jednak, że nie mogą one naruszać dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, z tego też względu warto przed zrealizowaniem inwestycji upewnić się, czy potencjalna emisja hałasu nie będzie nadmiernie uciążliwa dla sąsiedztwa, a jeżeli tak, to podjąć adekwatne środki mają celu zapobieżenie takiej sytuacji.

Analiza akustyczna dla systemu Park & Ride w Wadowicach

Droga

Analiza akustyczna opracowana zostanie dla parkingu powstającego na terenie Wadowic (woj. małopolskie) w ramach infrastruktury parkingowej Park&Ride. Z parkingu korzystać będą autokary, busy oraz samochody osobowe, co wiązać się będzie z emisja hałasu do otoczenia. Ze względu na lokalizację obiektu w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, konieczne jest opracowanie prognozy emisji hałasu oraz wskazanie zakresu działań niezbędnych do ochrony zabudowy przed nadmiernym oddziaływaniem.

Dokumentacja akustyczna do uzyskania decyzji środowiskowej dla elektrowni fotowoltaicznych

Fotowoltaika

Na terenie powiatu górowskiego w woj. dolnośląskim powstaną kolejne 4 elektrownie fotowoltaiczne, do których opracowujemy obecnie analizy oddziaływania akustycznego. Celem analiz jest zbadanie, czy pracujące urządzenia technologiczne nie będą naruszać standardów akustycznych na terenach dla których określone są dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Więcej informacji odnośnie usług w zakresie przygotowania dokumentacji do uzyskania decyzji środowiskowych dla inwestycji fotowoltaicznych w zakładce "Oferta".

Modelowanie oddziaływania na środowisko w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza w systemie AEDT dla infrastruktury lotniczej i ruchu lotniczego

Lotnisko

AEDT (Aviation Environmental Design Tool) czyli narzędzie do modelowania oddziaływania na środowisko infrastruktury lotniczej oraz ruchu lotniczego jest wykorzystywane przez nas przy opracowaniu prognoz oddziaływania lotnisk, lądowisk, lądowisk helikopterowych i innych elementów infrastruktury lotniczej. Zakres prognozowania obejmuje oddziaływania akustyczne oraz wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza. Narzędzie to integruje wyłączone już obecnie z użytkowania takie programy jak INM czy EDMS. Obecnie jest ono przez nas wykorzystywane przy opracowaniu analiz dla dwóch portów lotniczych, na których planuje się przeprowadzenie rozbudowy i zwiększenie ruchu. Program jest nieodzownym narzędziem przy opracowaniu dokumentacji do uzyskania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć związanych z lotnictwem, począwszy od wspomnianych małych lądowisk helikopterowych a skończywszy na dużych obiektach o znaczeniu międzynarodowym.

Czytaj więcej: Modelowanie oddziaływania na środowisko w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza w systemie...

Dokumentacje do uzyskania decyzji środowiskowych dla elektrowni fotowoltaicznych w powiecie opolskim.

Fotowoltaika

Na terenie powiatu opolskiego planuje się realizację kolejnych elektrowni fotowoltaicznych o mocach ponad 100 MW. ECOPLAN przygotowuje dokumentację niezbędną do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko tych przedsięwzięć. Obecnie prowadzone są prace na sporządzeniem raportów oddziaływania na środowisko.

Analiza porealizacyjna dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy aglomeracji wrocławskiej.

Droga

Na przełomie września i października rozpoczęliśmy prace związane z przeprowadzeniem badań poziomu dźwięku przy 12 kilometrowym fragmencie obwodnicy aglomeracji wrocławskiej. Badania wykorzystane zostaną przy opracowaniu analizy porealizacyjnej drogi.

Czytaj więcej: Analiza porealizacyjna dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy aglomeracji...

GPH 2020

Mikrofon wszechpogodowy

Zakończyliśmy prace przy realizacji badań hałasu drogowego w ramach Generalnego Pomiaru Hałasu 2020 na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dobowe badania poziomu dźwięku przeprowadzone zostały łącznie w 23 punktach pomiarowych na terenie województw opolskiego i łódzkiego. W trakcie badań poziomu hałasu prowadzono jednocześnie rejestrację warunków meteorologicznych, rejestrację video potoku ruchu oraz zapis audio. Wyniki badań stanowić będą podstawę do walidacji modeli obliczeniowych, które posłużą do opracowania map akustycznych dróg krajowych w przyszłym roku.

Czytaj więcej: GPH 2020

Pomiar hałasu impulsowego od strzelnicy garnizonowej w Opolu - Winowie

Pomiar hałasu

W połowie miesiąca realizowaliśmy badania poziomu hałasu impulsowego pochodzącego od strzelnicy garnizonowej w Opolu - Winowie. Pomiary zrealizowane zostały zgodnie z metodyką referencyjną zawartą w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody [Dz. U. poz. 1542 z 2014 r.]

Dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej dla instalacji produkcji mas bitumicznych w pow. kluczborskim

Instalacja przemysłowa

Realizujemy dokumentację dla potrzeb uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji instalacji wytwórni mas bitumicznych na terenie pow. kluczborskiego w województwie opolskim.

Dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowej dla instalacji fotowolticznej w woj. lubuskim

Instalacja fotowoltaiczna

W okresie miesięcy wakacyjnych realizujemy dokumentację do uzyskania decyzji środowiskowej dla potrzeb realizacji instalacji fotowoltaicznej na terenie województwa lubuskiego. Instalacja zostanie zrealizowana na obszarze sięgającym 70 ha i będzie wytwarzać 40 MW mocy.

Badania hałasu impulsowego oraz analiza akustyczna dla potrzeb przebudowy strzelnicy garnizonowej we Wrocławiu

Zestaw do pomiaru hałasu

W okresie wakacji będziemy prowadzić badania hałasu impulsowego w otoczeniu strzelnicy garnizonowej we Wrocławiu dla potrzeb opracowania analizy oddziaływania akustycznego. Badania prowadzone będę w sąsiedztwie najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz terenów chronionych przed hałasem, w oparciu o metodykę referencyjną opisaną w załączniku nr 8 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2014.1542 z dnia 2014.11.07).

Tłumiki akustyczne do broni myśliwskiej

Badania hałasu

W ostatnim numerze "Braci Łowieckiej" ukazał się artykuł Łukasza Dzierżanowskiego pt. "Nie taka zwykła rura". W artykule autor opisał wyniki badań jakie zostały przeprowadzone w celu zweryfikowania skuteczności tłumienia dostępnych na rynku tłumików do broni myśliwskiej. Badania hałasu występującego podczas oddawania strzału zostały przeprowadzone przez nasze Laboratorium Akustyki Środowiska (LAE). Więcej informacji na stronie miesięcznika.