Pozwolenia zintegrowane, raporty początkowe i końcowe

Oferujemy opracowanie dokumentacji (wniosku) do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie może powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska - rodzaje instalacji określone są rozporządzeniem Ministra Środowiska. Czy instalacja którą zarządzasz wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu zintegrowanym?

Jeżeli masz wątpliwości i nie wiesz czy w przypadku twojej instalacji niezbędne jest pozwolenie zintegrowane, skontaktuje się z nami pod numerem telefonu (077) 456 65 16 lub napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu uzyskania porady prawnej.

Podstawa prawna

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego wynika z przepisów Prawa Ochrony Środowiska, art. 201. pkt. 1. "Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości."

Nasze doświadczenie

Dotychczas opracowaliśmy kilkadziesiąt wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych dla firm o profilu produkcyjnym, rolniczym, spożywczym, produkcji opakowań, motoryzacyjnym i chemicznym.

Raporty początkowe i końcowe

Zakres oraz formę raportów początkowego i końcowego określa rozporządzenie do wydania którego delegację znajdujemy w Art. 101a ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 j. t. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z Art. 208 w/w ustawy, w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, raport początkowy stanowi obowiązkowy element dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Co zawiera wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego?

Dokumentacja załączona do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinna zawierać informacje wymagane w przypadku wniosków o wydanie pozwoleń:

 1. na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza;
 2. wodno prawnego na wprowadzanie ścieków do wód i ziemi;
 3. na wytwarzanie odpadów;
 4. wodno prawnego na pobór wód

Ponadto wymagane jest podanie informacji o oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość, istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym, oraz proponowanej dopuszczalnej wielkości emisji hałasu.

Wniosek o udzielenie pozwolenia zintegrowanego zawiera ponadto wszystkie elementy typowe dla pozwoleń na korzystanie ze środowiska, tj.:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 3. informację o tytule prawnym do instalacji;informacje o rodzaju instalacji;
 4. stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 5. ocenę stanu technicznego instalacji;
 6. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 8. schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 11. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych
 12. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
 13. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
 14. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
 15. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań;
 16. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
 17. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 18. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 19. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;
 20. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

Do wniosku o wydanie pozwolenia dołączamy: dokument potwierdzający uprawnienie wnioskodawcy do występowania w obrocie prawnym (jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną) oraz streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Obowiązki wynikające z decyzji o pozwoleniu zintegrowanym

Prowadzący instalacje, dla których wydano decyzje o pozwoleniu zintegrowanym, zobowiązani są do prowadzenia okresowych pomiarów emisji do w środowiska. Najczęstszym wymogiem jest prowadzenie pomiarów hałasu, ale nie zawsze jest to jedyny wymóg. Pomiary hałasu prowadzone są w cyklach 2-letnich. Naszym klientom oferujemy nadzór nad tym obowiązkiem i zapewniamy realizację badań przez nasze wewnętrzne laboratorium posiadające akredytacją PCA upoważniającą do realizacji badań hałasu w środowisku.

Obszar świadczenia usługi

Dokumentacje do wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu zintegrowanym realizujemy na terenie całego kraju, a w szczególności: Opole, Wrocław, Katowice, Gliwice, Kalisz, Kłodzko, Jelenia Góra, Poznań, Łódź, Kraków.

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: