Mapy akustyczne dla dróg krajowych woj. lubuskiego, 2018

Na przełomie 2017 i 2018 roku opracowaliśmy mapy akustyczne dróg krajowych w województwie lubuskim po których przejeżdża ponad 3 miliony pojazdów rocznie. Opracowaniem objętych zostało łącznie 38 odcinków dróg o sumarycznej długości 300 kilometrów.

Mapy akustyczne opracowywane są w oparciu o wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. z dnia 11.10.2007 r., poz. 1340) i mówiąc w sposób najbardziej ogólny prezentują stopień zagrożenia hałasem terenów i ludności zamieszkującej na analizowanym obszarze.

Mapy emisyjne

Mapy emisyjne opracowane zostały odrębnie dla pory dzienno-wieczorowo-nocnej (LDWN) oraz nocnej (LN). Pokazują zasięg występowania hałasu drogowego o określonym poziomie w warunkach niczym nie ograniczonej propagacji oraz  "głośność" źródła hałasu (drogi) na poszczególnych odcinkach. Przy opracowaniu map pominięto istotne czynniki ograniczające propagację jak ekrany akustyczne, nasypy ziemne w otoczeniu drogi, zabudowę, obszary wysokiej i zwartej roślinności. Wszystko to powoduje, że przedstawione zasięgi oddziaływania akustycznego są teoretyczne i powinny być wykorzystywane w procesie planowania przestrzennego pod kątem oceny możliwości lokalizacji w danym miejscu funkcji terenu wrażliwych na hałas. W żadnym wypadku mapy te nie odzwierciedlają aktualnego zagrożenia hałasem terenów znajdujących się w otoczeniu drogi.

Mapa akustyczna, drogi krajowe, lubuskie, 2018, emisja hałasu

Mapa akustyczna, drogi krajowe, lubuskie, 2018, emisja hałasu Ln

Mapy imisyjne

Mapy imisyjne to ta część opracowania, która najczęściej utożsamiana jest z mapami akustycznymi. Opracowane zostały odrębnie dla pory dzienno - wieczorowo - nocnej (LDWN) i dla pory nocnej (LN). Właśnie z tych map można odczytać jaki jest aktualny średnioroczny poziom hałasu dla ocenianych okresów doby. Zasięgi hałasu wyznaczone na tych mapach są podstawą do stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i planowania działań naprawczych w ramach programów ochrony środowiska przed hałasem.

Mapa akustyczna, drogi krajowe, lubuskie, 2018, imisja hałasu LDWN

Mapa akustyczna, drogi krajowe, lubuskie, 2018, imisja hałasu, Ln

Mapy ludności eksponowanej na hałas

Mapy ludności eksponowanej na hałas są pochodnymi map imisyjnych i zawierają dodatkowo informacje na temat liczby ludności zamieszkującej w strefach o określonym poziomie imisji hałasu. Podobnie jak mapy imisyjne, także mapy ludności eksponowanej na hałas opracowano odrębnie dla pory dzienno - wieczorowo - nocnej (LDWN) i dla pory nocnej (LN). W przypadku dróg krajowych wydzielono strefy w przedziałach 5 decybelowych, które dodatkowo podzielono na odcinki 1 kilometrowe.

Mapa akustyczna, drogi krajowe, lubuskie, 2018, ekspozycja ludności na hałas LDWN

Mapa akustyczna, drogi krajowe, lubuskie, 2018, ekspozycja ludności na hałas LN

Mapy przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu

Mapy przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu wyrażonego wskaźnikami LDWN i LN sporządzone zostały odrębnie dla potrzeb opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem z cięciem izoliniowym co 5dB oraz dla potrzeb informowania społeczeństwa z cięciem izoliniowym co 10dB. Mapy te na obszarach dla których określone są dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku pokazują wielkość przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźnika LDWN lub LN. Podstawą opracowania map przekroczeń były mapy imisyjne i mapy dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku lub inaczej mapy wrażliwości akustycznej.

Mapa akustyczna, drogi krajowe, lubuskie, 2018, przekroczenia poziomow dopuszczalnych LDWN 10

Mapa akustyczna, drogi krajowe, lubuskie, 2018, przekroczenia poziomow dopuszczalnych LDWN 5

Mapy terenów dla których określone są dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

Zgodnie z prawem ochrony środowiska, dopuszczalne poziomy hałasu określa się w oparciu o zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w oparciu o rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.  Dla terenów gdzie nie ma obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sposób użytkowania terenu określa się (w przypadku map akustycznych) w oparciu o inne dokumenty planistyczne takie jak studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego albo opracowania ekofizjograficzne. Mapy terenów dla których określone są dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powstały w oparciu o rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego udostępnionych przez gminy na terenie których znajdowały się odcinki objęte mapą akustyczną.

Mapa akustyczna, drogi krajowe, lubuskie, 2018, standardy akustyczne LDWN

Mapa akustyczna, drogi krajowe, lubuskie, 2018, standardy akustyczne LN

Mapy wskaźnika M

Wskaźnik M określa jak istotne jest narażenie na hałas mieszkańców określonych jednostek przestrzennych / terytorialnych, albo nawet pojedynczych budynków. Wskaźnik zdefiniowany został w rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. z dnia 14.10.2002 r., poz. 1498). W przypadku map akustycznych dróg krajowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wartość wskaźnika M policzona została odrębnie dla obszarów po prawej i lewej stronie drogi, podzielonych dodatkowo zgodnie z przebiegiem izolinii imisji hałasu odpowiednio dla pory dzienno - wieczorowo - nocnej (wskaźnik M w oparciu o wartość LDWN) oraz pory nocnej (wskaźnik M w oparciu o wartość LN). Im większa wartość wskaźnika M, tym większy priorytet przy opracowaniu harmonogramu działań naprawczych w ramach programu ochrony środowiska przed hałasem.

Mapa akustyczna, drogi krajowe, lubuskie, 2018, wskaznik M LDWN

Mapa akustyczna, drogi krajowe, lubuskie, 2018, wskaźnik M LN

Mapy wskazań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Jedną z istotniejszych map opracowanych w ramach zadania, jest mapa wskazań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Mapa ta wskazuje obszary, na terenie których funkcje chronione przed hałasem wymagają albo dodatkowej ochrony, albo w ogóle nie powinny być lokalizowane. Są to zatem mapy przeznaczone do bezpośredniego wykorzystania przez zespoły opracowujące projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Mapa akustyczna, drogi krajowe, lubuskie, 2018, wskazania do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Więcej informacji na temat map akustycznych znajduje się na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Share

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: