Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2016 - 2020

Strategie, plany i programy

W ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego opracowujemy raport z wykonania poprzedniego programu ochrony środowiska, tj. Programu ochrony środowiska  dla województwa opolskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą do roku 2019 oraz projekt Programu ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2016-2020. Przedmiotem umowy jest także udział Ecoplanu w prowadzonej procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Energetyka wiatrowa - ustawa wiatrakowa okazała się błędem?

Elektrowania waitrowa

Zaledwie kilka miesięcy temu media informowały o uchwaleniu przez sejm uchwały dotyczącej inwestycji w obszarze energetyki wiatrowej. Skrajnie restrykcyjne zapisy zawarte w ustawie doprowadziły do wycofania się z polskiego rynku wielu zagranicznych inwestorów, ponieważ ustawa praktycznie całkowicie zablokowała rozwój energetyki wiatrowej. Zaledwie kilka dni temu

Czytaj więcej: Energetyka wiatrowa - ustawa wiatrakowa okazała się błędem?

Pomiary akustyczne rzecznej pogłębiarki czerpakowej dla potrzeb modelowania hałasu w środowisku

Infrastruktura rzeczna

Modelowanie rozkładu poziomu hałasu od prac prowadzonych przy pogłębianiu koryt rzecznych, eksploatacji kruszywa itp. z wykorzystaniem koparek/urządzeń eksploatacyjnych/pogłębiarek, wymaga danych akustycznych charakteryzujących emisję dźwięku. Jeszcze w lipcu, dla potrzeb opracowania prognoz oddziaływania na środowisko przeprowadzimy badania akustyczne / pomiary hałasu pogłębiarki czerpakowej.

Pomiary hałasu aut i motocykli wyścigowych

Auto wyścigowe

W lipcu prowadzimy badania hałasu od aut i motorów wyścigowych, które mają dostarczyć danych do projektowania akustycznego torów doskonalenia jazdy, torów wyścigowych i innych obiektów, gdzie bezpośrednie zastosowanie metod obliczeniowych hałasu komunikacyjnego nie zda egzaminu.

Ciche obszary w Unii Europejskiej

Mapa akustyczna z cichymi obszarami

Na stronie internetowej Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (EEA) udostępniona została publikacja na temat cichych obszarów na terenie państw członkowskich. Publikację można pobrać ze strony agencji.

Pomiary hałasu od procesu szczelinowania i rekonstrukcji otworu przy wydobyciu gazu łupkowego.

Otwór eksploatacyjny gazu łupkowego.

W okresie wakacyjnym prowadzić będziemy badania akustyczne, pomiary hałasu, kierunkowości źródła, stanowiska szczelinowania w procesie wydobycie gazu łupkowego. Badania będą obejmować także proces rekonstrukcji otworu eksploatacyjnego.

Tekst jednolity ustawy Prawo ochrony środowiska z maja 2016

Paragraf

Piętnastego maja pojawił się tekst jednolity ustawy Prawo ochrony środowiska. Tekst dokumentu można pobrać ze strony internetowej ISAP (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000672).

Pozwolenie zintegrowane dla fermy drobiu w województwie dolnośląskim

Rolnictwo

Pozwolenie zintegrowane na korzystanie ze środowiska opracowane w trybie artykułu 201 ustawy Prawo ochrony środowiska jest niezbędne w przypadku instalacji fermy drobiu, o obsadzie spełniającej kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Czytaj więcej: Pozwolenie zintegrowane dla fermy drobiu w województwie dolnośląskim

Ekspertyza akustyczna dla prac budowlanych.

Pomiary hałasu

W przyszłym tygodniu podpiszemy umowę na przeprowadzenie pomiarów hałasu od prac budowlanych w ramach przedsięwzięcia prowadzonego na terenie miasta Zakopane. Celem badań będzie dostarczenie danych do opracowania koncepcji działań zaradczych, mających na celu zmniejszenie uciążliwości akustycznej prowadzonej inwestycji.

Mapy akustyczne

Mapa akustyczna.

Nowości w zakresie opracowania map akustycznych dla aglomeracji, dróg prowadzących ruch o natężeniu powyżej 3 milionów pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu przekraczającym 30 tysięcy składów rocznie. Oferta na naszej stronie internetowej.  Więcej informacji o opracowanych dotychczas mapach akustycznych w zakładce "Doświadczenie".

Projekt akustyczy i optymalizacja ekranu akustycznego.

Ekran akustyczny, Warszawa

Na zlecenie warszawskiej firmy świadczącej usługi komunikacji samochodowej, wykonamy pomiary hałasu oraz projekt akustyczny wraz z optymalizacją ekranu akustycznego. Celem budowy ekranu, jest zapewnienie właściwych warunków akustycznych na terenie sąsiadującej z zakładem zabudowy mieszkaniowej.

Ekspertyza akustyczna dla lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej

Mikrofon do pomiaru poziomu hałasu

W minionych dniach prowadziliśmy badania klimatu akustycznego w sąsiedztwie planowanej do realizacji zabudowy mieszkaniowej na wyspie Kępa Mieszczańska we Wrocławiu. Przeprowadzone pomiary akustyczne stanowić będą podstawę do opracowania ekspertyzy akustycznej - oceny wpływu infrastruktury technicznej planowanej zabudowy mieszkaniowej na hałas występujący "u sąsiadów". Badania pozwolą także na zidentyfikowane zagrożeń akustycznych dla planowanej zabudowy i określą kierunki działań mających na celu zapewnienie jak najlepszych warunków akustycznych dla przyszłych mieszkańców.

Analiza akustyczna dla lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej

Mikrofon do pomiaru poziomu hałasu

W kwietniu przeprowadziliśmy badania klimatu akustycznego w sąsiedztwie planowanej do realizacji zabudowy mieszkaniowej w dzielnicy Kleczków we Wrocławiu. Przeprowadzone pomiary akustyczne stanowić będą podstawę do opracowania ekspertyzy akustycznej - oceny wpływu infrastruktury technicznej planowanej zabudowy mieszkaniowej na hałas występujący "u sąsiadów". Badania pozwolą także na zidentyfikowane zagrożeń akustycznych dla planowanej zabudowy i określą kierunki działań mających na celu zapewnienie jak najlepszych warunków akustycznych dla przyszłych mieszkańców.

Ekspertyza akustyczna dla potrzeb realizacji osiedla wielorodzinnego

Pomiar hałasu

W maju realizujemy ekspertyzę akustyczną, której celem jest zapewnienie, że osiedle wielorodzinne planowane do realizacji na terenie miasta Opola nie będzie oddziaływało w niedopuszczalny sposób na sąsiadującą zabudowę jednorodzinną, ani samo nie znajdzie się w strefie ponadnormatywnych oddziaływań pobliskich tras komunikacyjnych.

Czytaj więcej: Ekspertyza akustyczna dla potrzeb realizacji osiedla wielorodzinnego

Pomiary hałasu impulsowego w Opolu

Mikrofon

Badania hałasu impulsowego prowadzone zgodnie z metodyką referencyjną określoną Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (tekst jednolity Dz.U.2014.1542 z dnia 2014.11.07) zostaną przeprowadzone w kilku lokalizacjach na terenie miasta Opola. Badania oraz modelowanie zasięgu oddziaływania akustycznego źródeł hałasu pomogą w utrzymaniu standardów akustycznych w środowisku.

Nowe postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko farm wiatrowych

Farma wiatrowa

W marcu rozpoczęliśmy prace nad dokumentacją środowiskową dla potrzeb uzyskania decyzji środowiskowych dla trzech kolejnych przedsięwzięć na terenie województwa opolskiego, polegających na budowie farm wiatrowych. Już niebawem planujemy rozpoczęcie badań tła akustycznego dla jednej z największych polskich farma wiatrowych, której realizację także planuje się na terenie województwa opolskiego.

Pomiary hałasu jednostki poływającej.

Statek

W mijającym tygodniu zrealizowaliśmy badania akustyczne mające na celu sprawdzenie czy zmodernizowana jednostka żeglugi śródlądowej spełnia wymagania określone Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/87/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającą dyrektywę Rady 82/714/EWG. O pomiarach hałasu od małych jednostek pływających piszemy na naszej stronie www.

Mapa akustyczna dróg na terenie miasta Jaworzno

Mapa akustyczna.

W najbliższym czasie podpiszemy umowę na opracowanie mapy akustycznej dla dróg o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, znajdujących się w granicach miasta Jaworzno w woj. śląskim (rejon Katowic). Wykonanie mapy akustycznej poprzedzone zostanie wykonaniem pomiarów hałasu drogowego na terenie miasta.

Analiza porealizacyjna dla obwodnicy miasta Radomska

Analiza porealizacyjna dla drogi

Już w marcu planujemy rozpoczęcie pomiarów hałasu drogowego na terenie miasta Radomska. Badania hałasu prowadzone będą dla potrzeb opracowania analizy porealizacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniej obwodnicy miasta. Celem analizy porealizacyjnej jest określenie rzeczywistego oddziaływania akustycznego obwodnicy, zweryfikowanie skuteczności zastosowanych środków ochrony przed hałasem oraz porównanie ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z rzeczywistym oddziaływaniem drogi.

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: