Mapa akustyczna dla drogi krajowej DK 79

Droga

W najbliższych miesiącach będziemy realizować pomiary hałasu komunikacyjnego oraz opracujemy mapę akustyczną dla korytarza drogi krajowej nr 79. Opracowanie obejmować będzie odcinek w granicach miasta Jaworzna w województwie śląskim.

Mapa akustyczna dróg w województwie podlaskim

Droga

Do końca maja 2017 przeprowadzimy badania hałasu komunikacyjnego oraz opracujemy mapę akustyczną dla dróg województwa podlaskiego. Mapa obejmować będzie te odcinki dróg, po których przejeżdża ponad 3 miliony pojazdów w skali roku i będzie podstawą do opracowania wojewódzkiego programu ochrony środowiska przed hałasem.

Mapa akustyczna Radomia

Mapa akustyczna

W najbliższym czasie przystąpimy do prac pomiarowych i opracowania mapy akustycznej miasta Radomia w zakresie hałasu lotniczego. Mapa akustyczna miast o liczbie ludności przekraczającej 100 tysięcy opracowywana jest co 5 lat zgodnie z art. 117 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Czytaj więcej: Mapa akustyczna Radomia

Analiza akustyczna - osiedle mieszkaniowe we Wrocławiu

Miejscowy plan zagosodarowania przestrzennego

W śródmieściu Wrocławia powstanie nowa zabudowa wielorodzinna wraz z garażami podziemnymi. Dla potrzeb uzyskania decyzji środowiskowej opracowujemy analizę akustyczną stanowiącą element karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Czytaj więcej: Analiza akustyczna - osiedle mieszkaniowe we Wrocławiu

Mapa akustyczna Opola. Drogi prowadzące ruch o natężeniu przekraczającym 3 milony pojazdów w roku

Zakończyliśmy pracę nad mapą akustyczną Opola w zakresie dróg, po których przejeżdża ponad 3 0000 000 pojazdów w skali roku. Mapa stanowić będzie w przyszłości element mapy akustycznej Opola.

Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego

W dniu dzisiejszym uchwalony został przez Sejmik Województwa Opolskiego "Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2016-2020". Program został opracowany przez naszą pracownię w okresie po tegorocznych wakacjach, poddany został procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opiniowaniu przez Ministra Środowiska. Niebawem ukaże się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Pomiary hałasu od procesu szczelinowania przy wydobyciu gazu łupkowego

Gaz łupkowy

W mijającym tygodniu prowadziliśmy ostatnią serię pomiarów hałasu podczas procesu szczelinowania hydraulicznego przy wydobyciu gazu łupkowego w województwie śląskim. Badania prowadzone były w celu pozyskania danych do planowania przyszłych działań związanych z ochroną przed hałasem podczas eksploatacji gazu łupkowego.

Badania hałasu przy szczelinowaniu hydraulicznym

Czytaj więcej: Pomiary hałasu od procesu szczelinowania przy wydobyciu gazu łupkowego

Analiza akustyczna dla lądowiska helikopterów we Wrocławiu

Lotnisko

Na terenie Wrocławia planowana jest realizacja kolejnego lądowiska dla helikopterów biznesowych. Na zlecenie jednego z wrocławskich przedsiębiorstw opracujemy analizę akustyczną oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia, które to stanowić będą podstawę do rozpoczęcia procedury oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji środowiskowej.

Przygotowanie wymagań przetargowych w zakresie emisji hałasu z instalacji dozowania żużla do procesu technologicznego zakładu produkcyjnego w województwie opolskim

Na zlecenie jednej z opolskich firm produkcyjnych opracowujemy dokumentację - ekspertyzę akustyczną. Celem pracy jest określenie wymagań co do ograniczeń emisji hałasu z komponentów planowanej do zakupu instalacji dozowania żużla do procesu technologicznego. Opracowanie dokumentacji obejmuje wykonanie badań mocy akustycznych źródeł hałasu, opracowanie modelu obliczeniowego i wskazanie ograniczeń co do dopuszczalnej wielkości emisji hałasu, które pozwolą spełnić kryteria dopuszczalnych poziomów hałasu w punktach kontrolnych.

Analiza zanieczyszczenia powietrza dla potrzeb uzyskania decyzji o pozwoleniu zintegrowanym

Gospodarstwo rolne

W październiku opracowaliśmy elementy dokumentacji do uzyskania pozwolenia zintegrowanego na korzystanie ze środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego dla specjalistycznego gospodarstwa rolnego w Opolu.

Więcej informacji na temat opracowanych przez nas dotychczas dokumentacji do uzyskania pozwoleń na korzystanie ze środowiska znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce "Pozwolenie środowiskowe"

Monitoring hałasu budowlanego przy zbiorniku przeciwpowodziowym w Raciborzu

Monitoring hałasu

Rozpoczęliśmy jesienny monitoring hałasu powodowanego przez prace budowlane w sąsiedztwie realizowanego zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu, w woj. śląskim.

Pomiary hałasu od operacji lotniczych samolotów SAAB 340

Hałas lotniczy

Zakończyliśmy pomiary hałasu lotniczego powodowanego operacjami lotniczymi wykonywanymi przez samoloty SAAB 340 na terenie Portu Lotniczego Radom - Sadków w Radomiu. Badania realizowane były jednocześnie w sześciu lokalizacjach w otoczeniu lotniska. Zgromadzone dane pomiarowe stanowić będą podstawę planowania przyszłych operacji lotniczych pod kątem minimalizacji oddziaływania akustycznego lotniska. Wyniki badań stanowią także ocenę oddziaływania akustycznego lotniska dla stanu obecnego.

Samolot SAAB 340 na terenie lotniska Radom - Sadków w Radomiu

Ekspertyza akustyczna dla planowanego centrum handlowo - usługowego w województwie dolnośląskim

Centrum handlowo - usługowe

Centra handlowo - usługowe nie są źródłem istotnego hałasu, a przynajmniej nie są tak typowym źródłem hałasu jak droga, linia kolejowa czy zakład przemysłowy. W większości przypadków emisja hałasu powodowana obecnością centrum handlowego jest mała i nie zaburza klimatu akustycznego na terenach z nią sąsiadujących. W niektórych przypadkach, zwłaszcza wtedy gdy w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, warto sprawdzić czy praca urządzeń wentylacyjnych, hałas zaplecza sklepowego, albo też hałas aut i wózków zakupowych na parkingu, nie będzie źródłem ponadnormatywnego oddziaływania.

Czytaj więcej: Ekspertyza akustyczna dla planowanego centrum handlowo - usługowego w województwie dolnośląskim

Akredytowane obliczenia hałasu dla planowanej instalacji składowania i przetwarzania paliw kopalnych

Przemysł

Na terenie powiatu strzeleckiego w województwie opolskim powstanie instalacja do składowania i przetwarzania paliw kopalnych. Dla potrzeb raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzyskania decyzji środowiskowej przeprowadzone zostały akredytowane obliczenia poziomu hałasu jaki będzie powodować projektowana instalacja, opracowane zostały wytyczne których implementacja w projekcie budowlanym pozwoli ograniczyć emisje hałasu do środowiska do poziomu dopuszczalnego.

Analiza akustyczna dla potrzeb okreslenia warunków zakupu instalacji gospodarki odpadami

Przemysł

Na zlecenie firmy działającej w branży surowców mineralnych opracowaliśmy analizę akustyczną, która stanowiła podstawę do przygotowania warunków przetargu na zakup instalacji gospodarki odpadami. Celem analizy było określenie granicznych wartości parametrów akustycznych, które zagwarantują, że funkcjonująca instalacja nie będzie naruszać standardów akustycznych jakie określone zostały dla niej w decyzji o pozwoleniu zintegrowanym.

Pomiary hałasu impulsowego karabinów sportowych

W okresie weekendu prowadziliśmy pomiary hałasu impulsowego od broni sportowej użytkowanej na terenie jednej ze strzelnic sportowych w województwie mazowieckim. Badania prowadzono w okresie dwóch dni, a ich celem było scharakteryzowanie skali oddziaływania akustycznego strzelnicy w okresie prowadzenia treningów oraz zawodów sportowych.

Pomiary hałasu przy wieży wiertniczej do poszukiwania gazu łupkowego

Wiertnia gazu łupkowego

W minionym tygodniu prowadziliśmy pomiary hałasu przy wieży wiertniczej do poszukiwania gazu łupkowego. Wyniki badań mogą znaleźć zastosowanie zarówno przy planowaniu działań ochrony przed hałasem emitowanym na kierunkach zabudowy mieszkaniowej, jak też opracowania prognoz oddziaływania akustycznego przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem gazu łupkowego na terenie Polski.

Pomiary hałasu urzadzeń wentylacji Urządu Statystycznego w Opolu

Na zlecenie Urzędu Statystycznego w Opolu przeprowadziliśmy pomiary hałasu w środowisku pochodzącego od urządzeń wentylacyjnych budynku biurowego. Badania przeprowadzone zostały zgodnie z metodyką referencyjną opisana w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody Dz.U. z dnia 2014.11.07, poz. 154.

Ocena Polskiego Centrum Akredycja w Laboratorium Akustycznym Ecoplan

Akredytacja laboratorium akustycznego.

Na początku września Laboratorium Akustyczne Ecoplan gościło zespół audytorów Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie. Celem przeprowadzonej oceny było potwierdzenie kompetencji laboratorium w zakresie realizacji badań akustycznych i hałasu, będących w zakresie naszej akredytacji (AB 1135). Nie po raz pierwszy nie stwierdzono żadnych niezgodności naszego postępowania z deklarowanymi zasadami, z czego jesteśmy dumni :-).

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: