Akredytowane obliczenia hałasu dla planowanej instalacji składowania i przetwarzania paliw kopalnych

Przemysł

Na terenie powiatu strzeleckiego w województwie opolskim powstanie instalacja do składowania i przetwarzania paliw kopalnych. Dla potrzeb raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzyskania decyzji środowiskowej przeprowadzone zostały akredytowane obliczenia poziomu hałasu jaki będzie powodować projektowana instalacja, opracowane zostały wytyczne których implementacja w projekcie budowlanym pozwoli ograniczyć emisje hałasu do środowiska do poziomu dopuszczalnego.

Analiza akustyczna dla potrzeb okreslenia warunków zakupu instalacji gospodarki odpadami

Przemysł

Na zlecenie firmy działającej w branży surowców mineralnych opracowaliśmy analizę akustyczną, która stanowiła podstawę do przygotowania warunków przetargu na zakup instalacji gospodarki odpadami. Celem analizy było określenie granicznych wartości parametrów akustycznych, które zagwarantują, że funkcjonująca instalacja nie będzie naruszać standardów akustycznych jakie określone zostały dla niej w decyzji o pozwoleniu zintegrowanym.

Pomiary hałasu impulsowego karabinów sportowych

W okresie weekendu prowadziliśmy pomiary hałasu impulsowego od broni sportowej użytkowanej na terenie jednej ze strzelnic sportowych w województwie mazowieckim. Badania prowadzono w okresie dwóch dni, a ich celem było scharakteryzowanie skali oddziaływania akustycznego strzelnicy w okresie prowadzenia treningów oraz zawodów sportowych.

Pomiary hałasu przy wieży wiertniczej do poszukiwania gazu łupkowego

Wiertnia gazu łupkowego

W minionym tygodniu prowadziliśmy pomiary hałasu przy wieży wiertniczej do poszukiwania gazu łupkowego. Wyniki badań mogą znaleźć zastosowanie zarówno przy planowaniu działań ochrony przed hałasem emitowanym na kierunkach zabudowy mieszkaniowej, jak też opracowania prognoz oddziaływania akustycznego przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem gazu łupkowego na terenie Polski.

Pomiary hałasu urzadzeń wentylacji Urządu Statystycznego w Opolu

Na zlecenie Urzędu Statystycznego w Opolu przeprowadziliśmy pomiary hałasu w środowisku pochodzącego od urządzeń wentylacyjnych budynku biurowego. Badania przeprowadzone zostały zgodnie z metodyką referencyjną opisana w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody Dz.U. z dnia 2014.11.07, poz. 154.

Ocena Polskiego Centrum Akredycja w Laboratorium Akustycznym Ecoplan

Akredytacja laboratorium akustycznego.

Na początku września Laboratorium Akustyczne Ecoplan gościło zespół audytorów Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie. Celem przeprowadzonej oceny było potwierdzenie kompetencji laboratorium w zakresie realizacji badań akustycznych i hałasu, będących w zakresie naszej akredytacji (AB 1135). Nie po raz pierwszy nie stwierdzono żadnych niezgodności naszego postępowania z deklarowanymi zasadami, z czego jesteśmy dumni :-).

Konsekwencje zmiany dyrektywy o ocenach środowiskowych dla systemów ocen w krajach Unii Europejskiej

Kontenery

Na stronie internetowej niemieckiego stowarzyszenia konsultantów ocen środowiskowych (UVP-Netz) udostępnione zostały w angielskiej wersji językowej artykuły omawiające konsekwencje implementacji dyrektywy 2014/52/EU w wybranych krajach Unii Europejskiej. Artykuły można pobrać w formacie PDF ze strony stowarzyszenia.

Analiza oddziaływania akustycznego linii tramwajowej we Wrocławiu

Linia tramwajowa

Na przełomie sierpnia i września będziemy pracować nad analizą akustyczną dla projektowanej modernizacji linii tramwajowej we Wrocławiu. Analiza składać się będzie z części pomiarowej (pomiary tła akustycznego), oraz części prognostycznej, w ramach której analizowane będzie oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy oraz eksploatacji. Analiza akustyczna stanowić będzie element karty informacyjnej przedsięwzięcia, o której mowa w Art. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16).

Ekspertyza akustyczna dla planowanej zabudowy mieszkaniowej we Wrocławiu

Pomiar hałasu

Na zamówienie wrocławskiej firmy developerskiej opracowujemy ekspertyzę akustyczną dotyczącą sposobu zabezpieczenia przed hałasem komunikacyjnym planowanej do realizacji zabudowy mieszkaniowej. Ekspertyza obejmuje przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu komunikacyjnego, opracowanie modelu propagacji dźwięku w środowisku, prognozę rozkładu poziomu hałasu w otoczeniu planowanej zabudowy mieszkaniowej oraz wskazanie działań, które zapewnią właściwy klimat akustyczny na terenie posesji mieszkalnych.

Czytaj więcej: Ekspertyza akustyczna dla planowanej zabudowy mieszkaniowej we Wrocławiu

Analiza porealizacyjna dla lotniska cywilnego w województwie mazowieckim

Lotnisko

Na przełomie września i października przeprowadzimy badania hałasu lotniczego oraz opracujemy analizę oddziaływania akustycznego dla lotniska cywilnego w województwie mazowieckim. Pomiary będą obejmowały zarówno hałas lotniczy, jak też hałas generowany w obszarze naziemnych źródeł hałasu, kołowane statków powietrznych, APU, GPU, itd. Analiza porealizacyjna wykonana zostanie zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 2016.03.16, poz 353).

Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2016 - 2020

Strategie, plany i programy

W ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego opracowujemy raport z wykonania poprzedniego programu ochrony środowiska, tj. Programu ochrony środowiska  dla województwa opolskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą do roku 2019 oraz projekt Programu ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2016-2020. Przedmiotem umowy jest także udział Ecoplanu w prowadzonej procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Energetyka wiatrowa - ustawa wiatrakowa okazała się błędem?

Elektrowania waitrowa

Zaledwie kilka miesięcy temu media informowały o uchwaleniu przez sejm uchwały dotyczącej inwestycji w obszarze energetyki wiatrowej. Skrajnie restrykcyjne zapisy zawarte w ustawie doprowadziły do wycofania się z polskiego rynku wielu zagranicznych inwestorów, ponieważ ustawa praktycznie całkowicie zablokowała rozwój energetyki wiatrowej. Zaledwie kilka dni temu

Czytaj więcej: Energetyka wiatrowa - ustawa wiatrakowa okazała się błędem?

Pomiary akustyczne rzecznej pogłębiarki czerpakowej dla potrzeb modelowania hałasu w środowisku

Infrastruktura rzeczna

Modelowanie rozkładu poziomu hałasu od prac prowadzonych przy pogłębianiu koryt rzecznych, eksploatacji kruszywa itp. z wykorzystaniem koparek/urządzeń eksploatacyjnych/pogłębiarek, wymaga danych akustycznych charakteryzujących emisję dźwięku. Jeszcze w lipcu, dla potrzeb opracowania prognoz oddziaływania na środowisko przeprowadzimy badania akustyczne / pomiary hałasu pogłębiarki czerpakowej.

Pomiary hałasu aut i motocykli wyścigowych

Auto wyścigowe

W lipcu prowadzimy badania hałasu od aut i motorów wyścigowych, które mają dostarczyć danych do projektowania akustycznego torów doskonalenia jazdy, torów wyścigowych i innych obiektów, gdzie bezpośrednie zastosowanie metod obliczeniowych hałasu komunikacyjnego nie zda egzaminu.

Ciche obszary w Unii Europejskiej

Mapa akustyczna z cichymi obszarami

Na stronie internetowej Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (EEA) udostępniona została publikacja na temat cichych obszarów na terenie państw członkowskich. Publikację można pobrać ze strony agencji.

Pomiary hałasu od procesu szczelinowania i rekonstrukcji otworu przy wydobyciu gazu łupkowego.

Otwór eksploatacyjny gazu łupkowego.

W okresie wakacyjnym prowadzić będziemy badania akustyczne, pomiary hałasu, kierunkowości źródła, stanowiska szczelinowania w procesie wydobycie gazu łupkowego. Badania będą obejmować także proces rekonstrukcji otworu eksploatacyjnego.

Tekst jednolity ustawy Prawo ochrony środowiska z maja 2016

Paragraf

Piętnastego maja pojawił się tekst jednolity ustawy Prawo ochrony środowiska. Tekst dokumentu można pobrać ze strony internetowej ISAP (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000672).

Pozwolenie zintegrowane dla fermy drobiu w województwie dolnośląskim

Rolnictwo

Pozwolenie zintegrowane na korzystanie ze środowiska opracowane w trybie artykułu 201 ustawy Prawo ochrony środowiska jest niezbędne w przypadku instalacji fermy drobiu, o obsadzie spełniającej kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Czytaj więcej: Pozwolenie zintegrowane dla fermy drobiu w województwie dolnośląskim

Ekspertyza akustyczna dla prac budowlanych.

Pomiary hałasu

W przyszłym tygodniu podpiszemy umowę na przeprowadzenie pomiarów hałasu od prac budowlanych w ramach przedsięwzięcia prowadzonego na terenie miasta Zakopane. Celem badań będzie dostarczenie danych do opracowania koncepcji działań zaradczych, mających na celu zmniejszenie uciążliwości akustycznej prowadzonej inwestycji.

W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o plikach "cookie" i o tym jak je usunąć z komputera zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptacja: